Un tema recurrent als diaris el mes de juny és el del fracàs escolar. I això que aquest curs d´educació (projecte de nova Llei d´Educació de Catalunya i vaga d´ensenyants inclosa) a casa nostra se n´ha parlat a bastament, encara que no ens agradin els resultats de l´Informe PISA. Les dades de l´estudi de la Fundació Bofill van fer córrer tinta des del passat mes de novembre: un 13,7% d´estudiants catalans havia repetit 4t curs d´ESO (18,8% entre els alumnes dels centres públics els anys 2004 i 2005, enfront d´un 7,1% als centres privats), cosa que superava en més de 12 punts els que havien repetit 6è de Primària (1,5%). Catalunya se situava com la tercera comunitat en taxa de repetidors (sols per davant d´Extremadura i Canàries). Els autors de l´estudi afirmaven sense embuts que el fet amagava «un possible fracàs encobert i amagat a primària que apareix clarament a ESO». Per si fos poc, un 34,1% de joves catalans entre 18 i 24 anys abandonen prematurament els estudis postobligatoris (la mitjana espa­nyola és d´un 30,8%) i no obté cap títol superior al de l´ESO segons dades del 2005 (l´any 2000 sols era d´un 29,5.). La Fundació Bofill ja parlava d´un augment significatiu (de l´1,9% el 1999 al 12,3% el 2006) i d´una distribució desigual de la població immigrant i, ara, aquest passat mes de maig, el Síndic de Greuges tornava a incidir en el mateix tema. És clar que Catalunya també és a la cua de la inversió per alumne (3.543,9 euros enfront dels 3.946,8 de la mitjana espanyola; 2,2 del PIB català enfront del 3,28 del PIB espanyol). És una bona excusa a la qual alguns representants sindicals s´agafen. Sobretot ara que es parla d´avaluar la tasca dels professors... El nostre sistema fa aigües arreu: posin el termòmetre allà on vulguin, a Primària a o a la Universitat.

Admetem que la futura LEC (Llei d´Educació de Catalunya) sigui modèlica, que la inversió creixi i que l´autonomia dels centres augmenti. Es corregirà la situació o arribarem a empitjorar-la? Partim de molt avall. Mirin les tres dades seguides de la distribució de la població de 25 a 64 anys segons el seu grau de formació arribi a l´ensenya­ment obligatori, al Batxillerat/ FP o a la Universitat: 55,8% ,18,8% i 25,4% a Catalunya; 56%, 18% i 26% a Espanya; 36 % 40% i 23% a la Zona euro. Hi ha una altra dada perquè el Departament reflexioni: el 80% del professorat se sent competent científicament i pedagògicament, però admet no estar preparat per gestionar els conflictes de l´aula. Com que els conflictes són de mal afrontar, és més fàcil dimitir de la responsabilitat educativa. Els posaré un exemple: un professor estava llegint un poema i una alumna... vinga a xerrar i a xerrar. El va molestar tant que la va engegar fora de classe. (Vostès no ho saben, però avui està mal vist que un professor faci fora de classe algun alumne: la culpa és seva per no saber-lo motivar. Hem arribat a perversions recargolades!). La noieta va sortir amb un cop de porta i se´n va anar a explicar al seu tutor que el professor li havia faltat al respecte.(Vostès no ho saben, però avui seria ben possible que un tutor es posés a favor de l´alumne i contra el company professor; sortosament, no va ser aquest el cas.) El professor va intervenir-hi i va explicar davant del tutor la veritat. I va dir a la noieta, alçant el to de veu, que si no tenia educació n´hi ensenyaria començant per mostrar-li com es tancaven les portes. Va sentir la conversa un altre company i, amb bona fe, al cap d´una estona, a l´ascensor tenien aquesta conversa: «No et compliquis la vida, home». «Què vols dir?» «Ets capaç de fer-li tancar la porta sense fer cap cop a la propera classe davant de tothom!» «I tant que ho faré! Que no va ser davant de tothom, el seu cop de porta?» Avui ho ha fet. Alguns amics i amigues de la noia han fet males cares al professor en qüestió. És clar! Però, què era més fàcil, de part seva? Òbviament, deixar-ho córrer tot.

L´actual esfondrament educatiu no serà fàcil de solucionar. El primer que cal és la complicitat amb les famílies i la societat. Hem d´acabar amb la creença que tothom serveix per fer una carrera universitària. Estudiar és una tasca dura i difícil. Acomplerts els estudis obligatoris (que, en alguns casos, ja no resulten gens fàcils), sense motivació no hi pot haver estudiants. Jo he tingut alumnes que fumaven un paquet diari i no compraven el llibre de literatura obligatori perquè era massa car. Una llar amb llibres i diaris -hi ha estadístiques!- ofereix alumnes amb millors resultats (però moltes llars hispàniques no arriben a tenir... 10 llibres!). F. de Vicente, president de l´Associació de catedràtics, amb experiència com a director d´Insti­tut i home de guix a les aules, decla­rava fa poc que el model pedagògic de la LOGSE ha fracassat estrepi­tosa­ment, però que malauradament el lobby pedagògic «logseístic» encara dominava el Departament d´Educació i no estava disposat a reconèixer els seus errors.

Això és molt fort! I el cas és que n´assenyalava algunes, de falles: l´escàs rigor en el pas de primària a secundària, la poca exigència (hi ha aprovats amb asterisc que vol dir que el professor responsable de la matèria ha suspès l´alumne però el consell avaluador l´aprova), la càrrega de responsabilitat als centres i professors sense autocrítica de l´Administració, l´èmfasi en la comprensió i no pas en l´aprenentatge, la conversió de centres d´ensenya­ment en pàrquings de preadolescents difícils? Afegeixin enguany ma­les marors per la supressió de cur­sos nocturns i per la caiguda de di­rectors amb paracaigudes en certs centres.

Fa temps es creia que sense una aula adequada amb audiovisuals i ordinadors no es podia fer classe. (Alexandre Galí, un dels nostres grans pedagogs, deia que un bon mestre fa classe sota un pi!) Ara, en­llà de l´exigència de recursos, s´ha posat de moda parlar de compe­tències. Resulta que els coneixements i capacitats no garanteixen que en determinades situacions l´alumne doni una resposta eficient. És un concepte que ve de la lingüística i de l´empresa. Vaig sentir no fa gaire una xerrada d´un expert so­bre el tema. Però l´expert reco­nei­xia que no hi pot haver compe­tències sense coneixements. (I som on érem!) Segons ell, cal ensenyar d´una altra manera, enllà de la classe magistral. (No hi ha cap alumne que aguanti classes magistrals de fa molt anys! Gairebé, fer-ne alguna, els resultaria una novetat!). Fem lleis com cal, oferim recursos, però sense professors vocacionalment preparats, sense exigència com a complementària de l´acolliment, sense respecte com a contrafort de la disciplina, sense cultura de l´esforç, sense assumpció de les pròpies responsabilitats, sense informació veraç dels nivells educatius assolits... tornarem a parlar de fracàs escolar el curs vinent. Com diu un meu amic de pissarra i guix, les coses encara poden empitjorar! Temps al temps.


Segons l´estadístic nord-americà D. B. Barrett, cada sis hores es publica al món un llibre sobre Jesús. Els passats 15-17 de maig, la Facultat de Teo­logia de Catalunya, dins la celebració del 40è aniversari de la seva fundació, va organitzar un rellevant simposi internacional -traducció simultània inclosa- sobre la recerca del Jesús històric que, incomprensiblement, ha passat força desapercebut a la premsa. Coordinat pel carmelita Agustí Borrell, secretari de l´Associació Bíblica de Catalunya -un home que vaig conèixer en un debat sobre Jesús a 8TV-, va aplegar experts internacionals i de casa (cap de «eclesialment» conflictiu, és clar) i va resultar més que interessant (possiblement se´n publiquin els resultats). Si no hi van ser convidats els teòrics més en destret, sí que es va triar una gamma d´experts amb teories prou oposades dins de l´ortodòxia, cosa que enriquí l´actual debat a més no poder.

El dia 15, a la tarda, Giuseppe Sagalla (professor a Milà-Pàdua), després de les investigacions d´E. P. Sanders que tants hem emprat, va emmarcar Jesús dins del marc del judaisme, com correspon a la Third Quest, i sintetizà la recerca actual amb tres trets fonamentals (fragmentarietat, actualitat i globalització), a les quals correspondrien tres tendències: publicitat, contextualitat i recerca científica pluridisciplin. R. Aguirre, professor a Bilbao, tot seguit exposava com s´han posat en qüestió suposades novetats d´aquesta darrera etapa de recerca i com hi han contribuït amb riques aportacions disciplines com l´arqueologia, l´antropologia cultural o la sociologia. El debat acabà amb un col·loqui molt interessant.

L´endemà, el matí del divendres dia 16, Josep Oriol Tuñí, professor a la Facultat catalana, va fer una decidida defensa del mètode historicocrític i, a partir de l´evangeli de Joan, insistí en el context en el qual es van escriure els evangelis com el marc comunitari on s´elabora la primera teologia; per a ell, els materials no permeten anar més enllà d´una utilització moderada i modestíssima pel que fa a l´estudi del Jesús històric. Altrament, reprenent la teoria de Conzelmann segons la qual el «secret messiànic» és la clau hermenèutica del gènere «evangeli», posà en dubte la relació dels evangelis amb les bioi o biografies hel·lenístiques de l´època. Tot seguit, per la seva banda, Richard Bauckham (de St. Andrews), que classificà els evangelis en el gènere dels bioi, mostrà el seu escepticisme amb el mètode historicocrític i preferí situar la seva intervenció en el terreny de la relació entre oralitat (que, per a ell, no era en absolut anònima sinó que ofereix el lligam entre aquest testimoniatge oral, quan encara hi ha memòria vivent dels fets, amb la comunitat primigènia) i escriptura. A la tarda, Daniel Marguerat (Lausanne), insistia en la judaïtat de Jesús malgrat la seva singularitat, que resumí en tres aspectes: a) supedita la Torà al precepte d´amor als altres interpretat de manera radical; b) el contacte amb els altres esdevé en ell l´àmbit on encarnar la puresa (i no la contaminació); c) crida a un imperatiu ètic de to escatològic. Tot seguit, el professor James Charlesworth (Princeton), incidí en l´aspecte de puresa ritual judaica en temps de Jesús; tenint en compte les dades arqueològiques i el valor històric de l´evangeli de Joan, Jesús, més que transgredir la Torà, es posà en contra de les noves normatives sacerdotals que exageraven la importància de la puresa, posades en relació directa amb el culte al Temple i amb les festes que s´hi celebraven. Per als grans sacerdots, Jesús menystenia les seves regulacions i això li costà la vida, però, per al professor, Jesús hauria estat respectuós i hauria mantingut una actitud positiva amb la Torà, el Temple o el dissabte. De nou les sessions de treball acabaren amb col·loqui.

Dissabte al matí, Seán Freyne (Dublín) es preguntava si calia considerar Jesús un rebrot dels sapiencials, un savi, com segons Kloppenborg queda palès en el primer estrat del Document Q, o un profeta apocalíptic; en definitiva, el seu va voler ser un missatge ètic o profètic? El professor Freyne destacà la interrelació entre literatura apocalíptica i sapiencial en el judaisme del període del segon temple, fins al punt de conformar una única cosmovisió. Distingir radicalment els dos àmbits, per a ell, seria una postura equivocada.

A la darrera ponència del simposi, l´admirat professor Armand Puig, barrejant tanmateix exegesi i teologia com se li va fer veure en el debat posterior, oferí una visió també sintètica entre saviesa i profecia en la personalitat de Jesús i desenvolupà les seves tesis a partir del que platejà com una mena de quatre axiomes: a) Jesús fa realitat en el seu ministeri l´anunci de l´inici del regnat de Déu a la història humana (un inici discret, gens espectacular, en què és més el profeta del Regne que no el del judici de Déu); b) la incoació d´aquest regnat es manifesta amb senyals inconfusibles (guaricions i exorcismes) i amb la der­rota concomitant de Satanàs (qui sap si fundacional i metafòrica segons Lc 10,18); c) crida a una ètica de resposta al designi de Déu que no és pura explanació de la Torà; d) la revelació autoritzada sobre Déu com a Pare d´ell i de tots els homes.

Després d´un brevíssim descans, hi va haver de nou un fructífer col·loqui (un encert que, sense tancar cap intervenció, fos entre els professors assistents, perquè els assistents no havien d´escoltar obvietats ni es perdien en l´epidermis) i, encara, abans que el bisbe Tena clogués l´acte en comptes del Sr. Cardenal com s´havia anunciat (volem penar que no pas per prevenció amb el que es podia haver discutit) i d´uns mots del professor Margerat, el coordinador, Agustí Borrell, ens oferí -amb la intervenció escrita, com totes les anteriors- un resum de totes les intervencions del col·loqui.

Potser no hi havia hagut una trobada bíblica tan interessant a Catalunya d´ençà de la dels membres de la Studiorum Novi Testamenti Societas, el 2004, quan van oferir ponències Wayne A. Meeks, (Universitat de Yale, EUA), Hans-Josef Klauck, professor de la Universitat de Chicago (EUA) i Florentino García Martínez, de la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica). Quan un col·loqui així tingui lloc al Museu dels Sants d´Olot, el Museu sortirà al mapa museístic i es complirà el somni de la malaguanyada Teresa Planagumà.